นักเรียนที่ต้องการ User name และรหัสเข้าเรียน

แจ้งความประสงค์และขอรับรหัสได้ที่ ครูสวรรค์ สมประสงค์ นะคะ

  ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

  รายวิชาที่มีอยู่

  คําอธิบายรายวิชา


                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์ การ
  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ กรณีศึกษาการจัดการ การประยุกต์
  หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ข้าม เข้าสู่ระบบข้าม Calendarข้าม Online usersข้าม ขณะนี้เวลา