นักเรียนที่ต้องการ User name และรหัสเข้าเรียน

แจ้งความประสงค์และขอรับรหัสได้ที่ ครูสวรรค์ สมประสงค์ นะคะ

  Skip available courses

  Available courses

  คําอธิบายรายวิชา
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช์ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช์โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

  คําอธิบายรายวิชา
                  ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสั มพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทํางาน
  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการคํานวณของเครื่อง
  คอมพิวเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริกซ์

   

  คําอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์และอุปกร์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

  คําอธิบายรายวิชา


                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์ การ
  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ กรณีศึกษาการจัดการ การประยุกต์
  หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  คําอธิบายรายวิชา
                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ของสมมติ ทางบัญชีความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่ บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

  คําอธิบายรายวิชา
                ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกําหนดราคาดุลยภาค ความ
  ยืดหยุ่นของอุสงค์ และอุปทาน ทฤษฎีพฤติ กรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้
  ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชําระเงิน และการพัฒนา
  เศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข


  Skip LoginSkip CalendarSkip Online usersSkip ขณะนี้เวลา