ยุวชนประกันภัยดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ให้กับทีมอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย นางสาววรรธมา ศรีคำ นางสาวรพีภรณ์ ผ่องใส นางสาวทิพย์ธาดา จันดี และนางสาวฤทัยรัตน์ ผ่องใส นักศึกษาระดับปวส.1/1 สาขาพืชศาสตร์ เข้าร่วมประกวดประเภทละคร/หนังสั้น ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557 โดยมีครูบุญสม พงศ์พนิตานนท์ เป็นที่ปรึกษาทีม