แผนกวิชาช่างยนต์

boonsom  
นายบุญสม พงษ์พนิตานนท์  
หัวหน้าแผนกวิชา