Happy

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำ

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

     

 

6. ข้อมูลบุคลากร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  
  6.1 อัตรากำลัง ปี 2560     ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน   2559  
        ผู้ให้ข้อมูล นางสวรรค์  สมประสงค์    
อัตรากำลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  มีบุคลากรทั้งสิ้น   45   คน  
ก. ข้าราชการ     21 คน        
  1 ผู้บริหาร   2 คน          
  2 ข้าราชการครู 18 คน          
  3 ข้าราชการพลเรือน 1 คน          
ข. ลูกจ้างประจำ     20 คน        
  1 ทำหน้าที่สอน   คน          
  2 ทั่วไป/สนับสนุน 19 คน          
ค. พนักงานราชการ     2 คน        
  1 ทำหน้าที่สอน 2 คน          
  2 ทั่วไป/สนับสนุน - คน          
ง. ลูกจ้างชั่วคราว     2 คน        
  1 ทำหน้าที่สอน 1 คน          
  2 ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน          
                     
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน        
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น - คน        
                     
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง   - คน        
  1 ข้าราชการ   - คน          
  2 ลูกจ้างประจำ - คน          
                     
  6.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา     คน  
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน   รวม  
 - ต่ำกว่า ม.6      - คน     8 คน 8 คน
 - ปวช./ม.6      - คน     2 คน 2 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี    - คน     8 คน 8 คน
 - ปริญญาตรี     18 คน     4 คน 18 คน
 - ปริญญาโท     9 คน     1 คน 9 คน
 - ปริญญาเอก      - คน      - คน  - คน
    รวม 27 คน   รวม 23 คน 45 คน
                     
  6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง      
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน   รวม  
 - จ้างด้วยงบบุคลากร   ……………… คน     ……………… คน ……………… คน
 - จ้างด้วยงบดำเนินงาน   ……………… คน     ……………… คน ……………… คน
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 1 คน     2 คน 3 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) ……………… คน     ……………… คน ……………… คน
 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ   ……………… คน     ……………… คน ……………… คน
    รวม 1 คน   รวม 1 คน 2 คน
                     
                     

 

  6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
6.3.1. ข้าราชการ รวม 19 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)  
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.  นางสาววรรณวิภา  โคตัน ป. โท แผนกวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการฯ
2.  นายวิรัตน์   ปุ่นอุดม ป. โท แผนกวิชาสัตวศาสตร์ หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน
3.  นางเมตตา  นุ่มแสง   ป. ตรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
4.  นายนิพนธ์  โหมดศิริ   ป. ตรี แผนกวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้างานปกครอง  
5.  นายนพดล  สัจจา   ป. ตรี แผนกวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้างานความร่วมมือ  
6.  นางสวรรค์  สมประสงค์ ป. ตรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานวางแผนฯ,หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
7.  นางอารี  พิทยาวงศ์ฤกษ์ ป. ตรี แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้างานทะเบียน  
8. นายอดุลย์  แก้ววงษา   ป. ตรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์  
9. นายสมชาติ  ศิริสื่อสุวรรณ ป. โท แผนกวิชาสัตวศาสตร์ หัวหน้าแผนกสัตวศาสตร์  
10. นายบุญสม  พงศ์พนิตานนท์ ป. ตรี แผนกวิชาช่างยนต์   หัวหน้าแผนกช่างยนต์  
11. นางสาวศศิราภัคญ์  วศิรวงศ์ ป. โท แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา,หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
12. นางงามรัตน์  ผดุงกุล   ป. โท แผนกวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
13. นางวรรณา  ปุ่นอุดม   ป. โท แผนกวิชาสัตวศาสตร์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ  
14. นางสบาย  อายุสุข   ป. ตรี แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมเกษตร
15. นางคัธรียา  มะลิวัลย์   ป. ตรี แผนกวิชาสัตวศาสตร์ หัวหน้างานการค้า ผลผลิตฯ  
16. นายจำรักษ์  ถาวรสิน   ป. ตรี แผนกวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์  
17. นางสาวทัศนีย์  คชสีห์   ป. โท แผนกวิชาสัตวศาสตร์ หัวหน้างานวัดผลประประเมินผล
18. นายไพศาล  ไวยกิจจา   ป. ตรี แผนกวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้างานการเงิน  
19. นางสาวอรอุมา  ดาศรี   ป. โท       หัวหน้างานบัญชี
6.3.2. ลูกจ้างประจำ รวม 19 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)      
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายไพบูลย์  อุทิศ ป. 4   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
2. นางจรัญญา  ศิริกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์   พนักงานธุรการ
3. นางปราณี  โพธิ์รัศมี ป.4   พนักงานขาย
4. นายไพรัช  สุขใส ปวส. เกษตรศาสตร์   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
5. นางสาวดอกไม้  เสาร์ทองหลาง ป. 4   พนักงานขาย
6. นายสนชัย  ม่วงปลอด   ป. ตรี       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
7. นายสุวิน  มะกอกเดิม   ม. 3       พนักงานขับรถยนต์
8. นางอัญชลี  อินทร์ประเสริฐ ป.ตรี       พนักงานธุรการ
9. นายสมชาย  คำจันทร์   ปวส.  คอมพิวเตอร์       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
10. นายศรีเนตร  จดจำ   ป. 4       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
11. นายประชุม  ศรีสุวรรณ์ อนุปริญญา       พนักงานธุรการ
12. นายชัยสิทธิ์  มีเมตตา   ปวท.(บริหารธุรกิจ)            
13. นางอัมพร  มีเมตตา   ปวช. (คหกรรมศาสตร์)       พนักงานธุรการ
14. นางสมส่วน  ศรีสุวรรณ์   ม. 3       พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
15. นายชำนาญ  แขดกิ่ง   ป.ตรี       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
16. นายไพศาล  โพธิ์รัศมี   ปวส. เกษตรศาสตร์       ผู้ดูแลหมวดสถานที่
17. นายสมชาติ  ศรีสุวรรณ์   ปวส.คอมพิวเตอร์       ช่างไม้
18. นางชฎาภรณ์  กลิ่นพิพัฒน์ ปวส.คอมพิวเตอร์       พนักงานธุรการ
19. นางจารุกร  ตันติเศรษฐ ป. โท       พนักงานธุรการ
       
                     
6.3.3. พนักงานราชการ รวม 2 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)    
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายทรงพล  เจริญบุตร ป.ตรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. นางสาวศิโรรัตน์  ธรรมดา ป.ตรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานกิจกรรมลูกเสือ
       
                     
6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม .......3........... คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)    
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นาย ณฐวุฒ  สมศรี ป.ตรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่วยงานพัสดุกลาง,ช่วยงานบริหารทั่วไป
2. นายวิเชียร  ขาวคม     คนงานกิจการเกษตร
3. นางสาวกฤษณา  กลัดเจริญ ปวช. พณิชยการ   คนงานกิจการเกษตร,ช่วยงานเอกสารการพิมพ์
       
       

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 2. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 4. งานเร่งประจำปี งปม.60
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง

 

 tnew5 e0

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  และประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 8.30 น.

Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่

 

 new6 e0

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกอ่านต่อข้างล่าง

Read more
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงบ้านพักคนงาน ประจำปี 2560

 

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงบ้านพักคนงาน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

-------------------------------

Read more
ประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2560 # 2

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ #2

ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2560

-------------------------------

Read more
ประกาศ.ผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้าง(ครูคณิต)

new03 e0ประกาศ......ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรการจัดจ้างพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มวิชา 104 คณิตศาสตร์)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

(คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..ผู้ผ่านการคัดเลือกสมรรถนะด้านที่ 1 (ครูคณิต)

new6 e0ประกาศ......ผู้ผ่านการคัดเลือกสมรรถนะด้านที่ 1 พนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มวิชา 104 คณิตศาสตร์)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

(คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
next
prev

กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
59-อำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3... Read more
2560-วันมาฆาบูชา วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยฯ นำโดยท่านผอ.โฉมบุญ จันทร์ ท่านรองจำเริญ ต้นสุวรรณ... Read more
สมาชิกหน่วยร่วม FFT-38 คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย... Read more
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 วิทยาลัยจัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา... Read more
สัมมนาโครงการปัญหาพิเศษ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 วิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ วิชาโครงการ สำหรับนักเรียนชั้นปวช.3... Read more
สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา ทำบุญปีใหม่ สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา และคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
สองห้าห้าเก้า-กีฬาฮาเฮ วิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 โดยมีท่านผอ.โฉม... Read more
กิจกรรมรักสามัคคี ๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ1 วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยจัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"... Read more
กิจกรรมรักสามัคคี ๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยจัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"... Read more
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙   กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี... Read more
วันปิยมหาราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอ พนมสารคาม... Read more
โครงการทำดีเพื่อพ่อ-ย้อมผ้า โครงการทำดีเพื่อพ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา อบรมการย้อมผ้า และบริการย้อมผ้าฟรี... Read more
กิจกรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา กิจกรรม...เวียนเทียนวัน วิสาขบูชา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยนำนักเรียน... Read more
อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา บูชาครู-59 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16... Read more
ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 1/59 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเ่พื่อเป็นการคัดกรองนักเรียน... Read more
อำลาครู อำลาสถาบัน # ปัจฉิม วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จัด ปัจฉิมแก่นักเรียน ปวช.3... Read more
กิจกรรม งานประชุมวิชาการ FFT 37 ภาคกลาง (2)   กิจกรรม...งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 37... Read more
ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 2/58 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  ครั้งที่ 2... Read more
กิจกรรม เข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษา กิจกรรม...เข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558... Read more
กิจกรรม สานสัมพันธ์พาน้องเข้าหอ(หญิง)... กิจกรรม...สานสัมพันธ์พาน้องเข้าหอหญิง   วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.30... Read more
เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา   เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 / 2558 องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย... Read more
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด... Read more
ประชุมผู้ปกครอง-58 ประชุมผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่... Read more
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม... Read more
๕๗ กีฬาสีภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์... Read more
ยุวชนประกันภัยดีเด่น วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)... Read more
กิจกรรมสันทนาการ วันที่ 6-7 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสันทนาการ ศูนย์การเรียนรู้... Read more
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน... Read more
รับการตรวจ อกท. หน่วย วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินหน่วย... Read more
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557... Read more
กิจกรรมเวียนเทียนพรรษา วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะครู นำนักเรียน นักศึกษาไปเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา... Read more
รณรงค์ต้านยาเสพติด อ.พนมสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด... Read more
จัดนิทรรศการวิชาการภายในศูนย์ศึกษาฯ วิทยาลัยฯ จัดนิทรรศการการพัฒนาขนมไทยไขมันต่ำ และต้านอนุมูลอิสระ... Read more
อบรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา อบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10-11 มีนาคม 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
แปดริ้วโมเดล วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ... Read more
ตรวจสารเสพติดภาคเรียน1/ 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา... Read more

งานนโยบาย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ชุมชน    สัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560... Read more
สัมมนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    สัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560... Read more
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม     โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐... Read more
มอบประกาศนียบัตร 2559   มอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559    วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐... Read more
รับประเมินสถานศึกษาพระราชทาน     ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน -59   วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ออก Fix-it... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน     วันอังคารที่่ 29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา... Read more
รับการนิเทศ เตรียมการประเมิน สมศ.รอบ 4   วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ต้อนรับ  ... Read more
โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษา และคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ... Read more
โครงการสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตครู เลี้ยงส่งอ.สมบัติย้าย วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดี กับอาจารย์สมบัติ... Read more
คณะจากรร.ทหารการสัตว์ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหาการสัตว์ และคณะ... Read more
Open House วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3... Read more
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2558... Read more
MOU-เบทาโกร-วษท.ฉะเชิงเทรา โครงการจัดการศึกษา ทวิภาคี ระหว่าง บริษัท เบทาโ่กร กับ วษท.ฉะเชิงเทรา MOU วันที่ 31 กรกฎาคม... Read more

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2

ข่าวครูบ้านนอก

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

01530808
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3532
5342
20080
1473771
99078
85261
1530808

ไอพีของคุณ: 54.159.120.168
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 2017-04-26 11:57:04

ขณะนี้เวลา

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร.        :  038-554985,

                   038-554998

โทรสาร   :  038-554987

แอดมิน     :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.