สัมมนาโครงการ 2563

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยจัดสัมมนาวิชาโครงการ โดยนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ในปีการศึกษา 2562 ที่ทำดำเนินโครงการแบบการวิจัยทั้งสองระดับชั้น  โดยมีนางสวรรค์ สมประสงค์ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี  ซึ่งได้จัดให้มีการสัมมนาทั้งภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย