สัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 วิทยาลัยจัดการสัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัทเบทาโกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

0000 0001
0002 0003
0004 0005
0006 0007
 0008 0011