วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเ่พื่อเป็นการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาในชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูมทุกชั้นปี เพื่อโครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติด ซึีงได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาเป็นอย่างดี 

1-3-2 1-1-3
343658 343656
 468760 1-3-5
1-3-4 1-3-3
1-3-6 1-3-1