สัมมนาโครงการปัญหาพิเศษ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 วิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ วิชาโครงการ สำหรับนักเรียนชั้นปวช.3 และนักศึกษาชั้นปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 411 โดยมีท่านผอ.โฉม บุญจันทร์เป็นประธานในพิธีเปิด

v001 v002
v003 v004
v005 v006