"สมุดบันทึกความเป็นครูด" หรือ "บันทึกดีเดือด" (อันนี้ครูบ๋อมตั้งฉายาเอง)
ยากกว่าการหา T score กับ Z score อีก
เพราะต้องเขียนชมเชยตนเอง  ไม่ใช่การชมเชยจากคนอื่น
ลองทำ Script