พรบ.วาดวยการกระทําความผิด คอมฯ(๒๕๕๐)

 

004

 

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐   ฉบับเต็ม

 

 

 

สรุป

มาตรา และใจความสำคัญ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

หมวดที่ 1  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ลำดับที่

มาตรา และใจความสำคัญ

บทลงโทษ

(จำคุก/โทษ)

1.

มาตรา   5  เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (Hack)

6 ปี /10,000 บาท

2.

มาตรา   6  ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

                  และนำไปเปิดเผย (Hack)

1 ปี /20,000 บาท

3.

มาตรา   7  เข้าถึงข้อมูลที่มีมาตรการป้องกันโดยมิชอบ (Hack)

2 ปี /40,000 บาท

4.

มาตรา   8  ดักรับข้อมูลในเครือข่าย (Sniff)

3 ปี /60,000 บาท

5.

มาตรา   9  แก้ไขทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้อื่น (Crack)

5 ปี / 100,000 บาท

6.

มาตรา 10  ขัดขวาง  รบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

                   (Attach/DoS)

5 ปี /100,000 บาท

7.

มาตรา 11  ปกปิด หรือปลอมแปลงที่มาของการส่งข้อมูลหรืออีเมล

                   (Spoof/SPAM)

100,000 บาท

8.

มาตรา 12  เนื้อหาข้อมูล  หรือระบบคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย

                  ไม่สามารถทำงานได้

ป้องกันมิให้บุคคลในองกรหรือบุคคลที่แอบบอ้างจากองค์กรกระทำความเสียหายตามที่ระบบรายละเอียดของมาตรา 12 ได้

9.

มาตรา 13  เผยแพร่หรือขายเครื่องมือที่ใช้ทำ Hack, Crack, Attack,

                  Spoof

1 ปี /20,000 บาท

10.

มาตรา 14  เผยแพร่ (ส่งต่อ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าถึงได้)  ข้อมูลปลอม

                  หรือเป็นเท็จที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายตื่นตระหนก 

                  กระทบความมั่นคง  หรือลามก

5 ปี / 100,000 บาท

11.

มาตรา 15  ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุน  หรือยินยอมให้ทำผิดในข้อ 14                    

                  ในระบบคอมพิวเตอร์ในความดูแล

5 ปี / 100,000 บาท

12.

มาตรา 16  เผยแพร่ (ส่งต่อ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าถึงได้) 

                  เอาภาพตัดต่อของบุคคลอื่ทำให้เสียหาย อับอาย

3 ปี /60,000 บาท

13.

มาตรา 17  ถ้าทำผิดนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว

                  จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรไทย

 

ลำดับที่

มาตรา และใจความสำคัญ

บทลงโทษ

(จำคุก/โทษ)

14.

มาตรา 18  อำนาจเจ้าหน้าที่ในการขอหลักฐานในการกระทำความผิด

 

15.

มาตรา 19  การขอคำสั่งอนุญาตจากศาลในการดำเนินงานของ

                  เจ้าหน้าที่

 

16.

มาตรา 20  อำนาจในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบกระเทือน

                  ต่อความั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทย

N/A

17.

มาตรา 21  หากพบชุดคำสั่งไม่พึ่งประสงค์ (Virus, Trojan, Bomb,

                  Rabbit)  เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้ ทำลาย หรือแก้ไข

                  ข้อมูลได้

N/A

18.

มาตรา 22  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลจราจรของผู้                 

                  ให้บริการให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

 

19.

มาตรา 23  หากเจ้าหน้าที่ทำการโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล

                  จราจรมีความผิด

 

20.

มาตรา 24  ผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลจราจรจากมาตรา 23  และเปิดเผยข้อมูล

                  มีความผิด

2 ปี /40,000 บาท

21.

มาตรา 25  ข้อมูลจราจรที่เจ้าหน้าที่ได้มา  จะใช้เป็นพยานหลักฐาน

 

22.

มาตรา 26  ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 90 วัน

                  แต่ไม่เกิน 1 ปีหรือ 365 วัน

500,000 บาท

23.

มาตรา 28  คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่

 

24.

มาตรา 29  อำนาจหน้าที่และบทบาทของเจ้าหน้าที่

 

25.

มาตรา 30  เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

 

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศงานราชการของวิทยาลัย

 1. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 2. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 4. งานเร่งประจำปี งปม.64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)

 

nunew e0

-------------------------------------------------------------

 

กรุณาคลิกลิ้งค์นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more
next
prev

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวครูบ้านนอก

ผู้อำนวยการ

 32232

นางวิภาดา  ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

ขณะนี้เวลา

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร. :  08-9834-8669

โทรสาร :  038-554985

แอดมิน:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.