พรบ.วาดวยการกระทําความผิด คอมฯ(๒๕๕๐)

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

 สามารถสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกสาขาที่ประกาศ อยู่นะคะ  

ห้องเรียนออนไลน์เกษตรฉะเชิงเทรา

online1

 

 

พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐   ฉบับเต็ม

 

 

 

สรุป

มาตรา และใจความสำคัญ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

หมวดที่ 1  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ลำดับที่

มาตรา และใจความสำคัญ

บทลงโทษ

(จำคุก/โทษ)

1.

มาตรา   5  เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (Hack)

6 ปี /10,000 บาท

2.

มาตรา   6  ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

                  และนำไปเปิดเผย (Hack)

1 ปี /20,000 บาท

3.

มาตรา   7  เข้าถึงข้อมูลที่มีมาตรการป้องกันโดยมิชอบ (Hack)

2 ปี /40,000 บาท

4.

มาตรา   8  ดักรับข้อมูลในเครือข่าย (Sniff)

3 ปี /60,000 บาท

5.

มาตรา   9  แก้ไขทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้อื่น (Crack)

5 ปี / 100,000 บาท

6.

มาตรา 10  ขัดขวาง  รบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

                   (Attach/DoS)

5 ปี /100,000 บาท

7.

มาตรา 11  ปกปิด หรือปลอมแปลงที่มาของการส่งข้อมูลหรืออีเมล

                   (Spoof/SPAM)

100,000 บาท

8.

มาตรา 12  เนื้อหาข้อมูล  หรือระบบคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย

                  ไม่สามารถทำงานได้

ป้องกันมิให้บุคคลในองกรหรือบุคคลที่แอบบอ้างจากองค์กรกระทำความเสียหายตามที่ระบบรายละเอียดของมาตรา 12 ได้

9.

มาตรา 13  เผยแพร่หรือขายเครื่องมือที่ใช้ทำ Hack, Crack, Attack,

                  Spoof

1 ปี /20,000 บาท

10.

มาตรา 14  เผยแพร่ (ส่งต่อ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าถึงได้)  ข้อมูลปลอม

                  หรือเป็นเท็จที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายตื่นตระหนก 

                  กระทบความมั่นคง  หรือลามก

5 ปี / 100,000 บาท

11.

มาตรา 15  ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุน  หรือยินยอมให้ทำผิดในข้อ 14                    

                  ในระบบคอมพิวเตอร์ในความดูแล

5 ปี / 100,000 บาท

12.

มาตรา 16  เผยแพร่ (ส่งต่อ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าถึงได้) 

                  เอาภาพตัดต่อของบุคคลอื่ทำให้เสียหาย อับอาย

3 ปี /60,000 บาท

13.

มาตรา 17  ถ้าทำผิดนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว

                  จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรไทย

 

ลำดับที่

มาตรา และใจความสำคัญ

บทลงโทษ

(จำคุก/โทษ)

14.

มาตรา 18  อำนาจเจ้าหน้าที่ในการขอหลักฐานในการกระทำความผิด

 

15.

มาตรา 19  การขอคำสั่งอนุญาตจากศาลในการดำเนินงานของ

                  เจ้าหน้าที่

 

16.

มาตรา 20  อำนาจในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบกระเทือน

                  ต่อความั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทย

N/A

17.

มาตรา 21  หากพบชุดคำสั่งไม่พึ่งประสงค์ (Virus, Trojan, Bomb,

                  Rabbit)  เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้ ทำลาย หรือแก้ไข

                  ข้อมูลได้

N/A

18.

มาตรา 22  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลจราจรของผู้                 

                  ให้บริการให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

 

19.

มาตรา 23  หากเจ้าหน้าที่ทำการโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล

                  จราจรมีความผิด

 

20.

มาตรา 24  ผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลจราจรจากมาตรา 23  และเปิดเผยข้อมูล

                  มีความผิด

2 ปี /40,000 บาท

21.

มาตรา 25  ข้อมูลจราจรที่เจ้าหน้าที่ได้มา  จะใช้เป็นพยานหลักฐาน

 

22.

มาตรา 26  ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 90 วัน

                  แต่ไม่เกิน 1 ปีหรือ 365 วัน

500,000 บาท

23.

มาตรา 28  คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่

 

24.

มาตรา 29  อำนาจหน้าที่และบทบาทของเจ้าหน้าที่

 

25.

มาตรา 30  เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

 

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช... Read more
MOU เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีระบบมาตรฐาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีระบบมาตรฐาน โครงการแปลงปลู... Read more
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit-จิตอาสา ​บ้านห้วยพลู) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​ (Fixit-จิตอาสา)​... Read more
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit-จิตอาสา ​บ้านหนองยาว) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​ (Fixit-จิตอาสา)​... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​ (Fixit-จิตอาสา)​ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​... Read more
มอบวัสดุฝึกและเอกสารประกอบการสอนศูนย์เรียนรู้ อศ.กช. มอบวัสดุฝึกและเอกสารประกอบการสอนศูนย์เรียนรู้ อศ.กช. --------------------- วันที่ 10 กันยายน... Read more
โครงการปลานิลสินในน้ำ โครงการปลานิลสินในน้ำ --------------------- วันที่ 9 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา... Read more
อบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ อบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ --------------------------------------------------------... Read more
อบรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร อบรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร --------------------------- วันที่ 6 - 7... Read more
อบรมออนไลน์กับคูโบต้า อบรมกับคูโบต้า -------------------------------------------------------------------------- วันที่​... Read more
เตรียมกล้าฟ้าทะลายโจรอินทรีย์มอบชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเตรียมกล้าฟ้าทะลายโจรอินทรีย์มอบชุมชน --------------------------... Read more
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรมและประมงรุ่นใหม่ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรมและประมงรุ่นใหม่ #New Normal... Read more
โครงการจิตอาสาขยายพันธุ์และปลูกสมุนไพร 3 โครงการจิตอาสาขยายพันธุ์และปลูกสมุนไพร 3 #New... Read more
โครงการมอบพันธุ์ปลา​ โครงการมอบพันธุ์ปลา​ จำนวน4ศูนย์ #New Normal  วันที่ 30 กรกฎาคม  2564​... Read more
โครงการกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
โครงการจิตอาสาขยายพันธุ์สมุนไพร 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
ตัวอย่างศิษย์เก่าจากศูนย์บ่มเพาะประกอบอาชีพส่วนตัว ตัวอย่างศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะเป็นเจ้าของธุรกิ... Read more
ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2564​ นางปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​... Read more
วษท.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนอาหาร แก่ โรงพยาบาลสนาม (2) วันที่18 พฤษภาคม2564​ นางปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ​ มอบหมายให้รองผุ้อำนวยการ... Read more
วษท.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนอาหาร แก่ โรงพยาบาลสนาม วันที่17 พฤษภาคม2564​ นางปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ​ นำคณะผู้บริหารรับนโยบาย... Read more
เตรียมการประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภายใต้โครงการ อศ.กช. วันที่​ 5-6​ เมษายน​ 2564​ นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่3​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ วันอังคารที่​ 30​ มีนาคม​ 2564​ นางเมตตา​ นุ่มแสง​ ครูชำนาญการพิเศษ​... Read more
ศึกษาดูงาน ห้องเรียนธรรมชาติ วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร... Read more
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน อศ.กช. วันที่ 5-6  มีนาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร... Read more
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา Read more
มอบกระเช้าความสุขหน่วยงานรอบวิทยาลัยฯ วันที่ 29  ธันวาคม 2563 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ตัวแทนครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน... Read more
อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 2563 อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 2563 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2563... Read more
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา​ วันที่6ธันวาคม2563​ โดยมี... Read more
ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ ร.9 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ ร.9 #New Normal  วันที่5ธันวาคม2563​... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการชีววิถี   วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563   วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยี ฉะเชิงเทรา... Read more
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ... Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศงานราชการของวิทยาลัย

 1. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 2. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 4. งานเร่งประจำปี งปม.64
Previous Next
 • 1
 • 2
ประกาศ..ผู้ผ่านการคัดสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ-ครูอุตสาหกรรมอาหาร

 new21 ประกาศ    ผู้ผ่านการคัดสรร  เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ครูอุตสาหกรรมอาหาร

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..ผู้ผ่านสมรรถนะที่ ๑ พนักงานราชการ-ครูอุตสาหกรรมอาหาร

  ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 

ครูพนักงานราชการ (ครู อุตสาหกรรมอาหาร)

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..ผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ(ครูอุตสาหกรรมอาหาร)-แก้ไข

  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ครูพนักงานราชการ (ครู อุตสาหกรรมอาหาร)-แก้ไข

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..รับสมัคร พนักงานราชการ(ครูอุตสาหกรรมอาหาร) (2)

  รับสมัครครูพนักงานราชการ จำนวน  1 ตำแหน่ง (ครู อุตสาหกรรมอาหาร) - (ใหม่)

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สำหรับครูและบุคลากรในวิทยาลัย

 right  ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
สำหรับครูและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

 tnew5 e0 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

แจ้งคุณครูใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคชิงโนโลยีฉะเชิงเทรา  ทุกท่าน
มีการอัพเดตไฟล์โปรแกรมวันที่ 3 สิงหาคม 2561
มีการปรับปรุงในส่วนของการคำนวณชั่วโมงขั้นต่ำต่อสัปดาห์และต่อภาคเรียน
เพื่อความสมบูรณ์ในการประมวลผลของ สอศ.ควรใช้เวอร์ชันนี้

ดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะคะ

https://logbook-teacher.otepc.go.th/  

โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
Previous Next
 • 1
 • 2
กระโปรง นักเรียนหญิง ปวช.
ชุดนักเรียนหญิงสำหรับ ปวช. ภาคปกติ เสื่้อ อกท. และกระโปรงนักศึกษาปวส.
stu01   stu03

 

Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกอ่านต่อข้างล่าง....

Read more... 

Read more
next
prev

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวครูบ้านนอก

ผู้อำนวยการ

 skfc-ceo
นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

ขณะนี้เวลา

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร. :  08-9834-8669

โทรสาร :  038-554985

แอดมิน:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.