สัมมนาโครงการ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 วิทยาลัยจัดสัมมนาโครงการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

sammana61 sammana61-0
sammana61-1  
 0-005 0-010
 0-011 0-012