โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

 

 

วันอังคารที่่ 29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ออกบริการชุมชนตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) มี 4 กิจกรรม คือ ให้ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวพร้อมแจกต้นมะนาวเพื่อปลูก การทำปุ๋ยชีวภาพ การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศาลากลางหมู่บ้านนาอีสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา