กิจกรรมปลูกจิตสำนึก

 011010

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีท่านรองจำเริญ ต้นสุวรรณ เป็นประธานในพิธี
000 010
001 003
004 005
0000 006
007 008
009