ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 1/59

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเ่พื่อเป็นการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาในชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูมทุกชั้นปี เพื่อโครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติด ซึีงได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาเป็นอย่างดี