สัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 วิทยาลัยจัดการสัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัทเบทาโกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 Ex 017 Ex 001
Ex 002 Ex 004
Ex 005 Ex 006
 Ex 009 Ex 010
Ex 012 Ex 015
Ex 011 Ex 016