กิจกรรมเวียนเทียนพรรษา

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะครู นำนักเรียน นักศึกษาไปเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม