ยุทธศาสตร์

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

 สามารถสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกสาขาที่ประกาศ อยู่นะคะ  

ห้องเรียนออนไลน์เกษตรฉะเชิงเทรา

online1

 

 

ยุทธศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ได้ทำการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกิดจากพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                    

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 ผลิตและสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่สู่การเป็น Smart Farmers 
เป้าประสงค์
      1. ผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่
      2. สร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่สู่การเป็น Smart Farmers และผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurs) ปัจจัยสู่ความ     สำเร็จผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงต้องได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการ STEM Education ในการฝึกทักษะอาชีพโดยใช้งานฟาร์มเป็นฐาน และผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
 

                              

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่การเป็นมืออาชีพ (Smart

                                  Professionals)

เป้าประสงค์
1. พัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรสายสนับสนุนสู่การเป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยสู่ความสำเร็จ บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตาภารกิจ หน้าที่ และวิชาชีพด้วยการบริหาร จัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การปรับภาพลักษณ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
 เป้าประสงค์  
 1. พัฒนาสถานศึกษาให้ชุมชนและสังคมมีค่านิยมในการเข้าเรียนในด้านอาชีวศึกษาเกษตรและ ประมง
 2. พัฒนากรอบครุภัณฑ์พื้นฐานให้กับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงในทุก ระดับ 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
 4. พัฒนาสถานที่ภายในสถานศึกษาให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงามการปรับภาพลักษณ์สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียน ชุมชน สังคมได้รับรู้ถึงภารกิจและกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและเจตคติในงานอาชีพด้าน การเกษตรและประมง ทั้งนี้จะต้องมีการจัดทำกรอบครุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุ ครุภัณฑ์พื้นฐาน  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1  การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม  เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการและ                                                   เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์

                 1. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้วิชาชีพเกษตรและประมง และสาขาที่เกี่ยวข้อง

                2. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรม  เทคโนโลยีการบริหารจัดการ เพื่อให้ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาชีพเกษตรและประมง และสาขาที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการ โดยต้องได้รับการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการดำเนินการ เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถ ตอบสนองต่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง ให้สามารถเป็นฟาร์มต้นแบบ/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ในการจัดอาชีวศึกษาทั้งในและ                                         ต่างประเทศ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและงานฟาร์มต้นแบบ และขยายโอกาส                                                 ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย
เป้าประสงค์
               1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบัน สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
               2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำฟาร์มต้นแบบ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การส่งเสริมความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะอาชีพที่เหมาะสมกับระบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน ผ่านศูนย์กลางข้อมูลความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคมทั้งในและ ต่างประเทศ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสนองตอบทุกช่วงวัย 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาการให้บริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการในประเทศ และ                                      ภูมิภาค 
 เป้าประสงค์
               1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการวิชาชีพการเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการ  ในประเทศและภูมิภาค ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าการผลิต และการบริการที่เหมาะสมกับช่วง วัยผู้รับบริการ และต้องได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการให้บริการ 

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
ประเมินโครงการชีววิถีผ่านระบบออนไลน์   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
ประชุมหารือการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   วันที่12 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดากิตติวงศ์ธรรม... Read more
ตรวจหาเชื้อโควิด-19(ตรวจATK) นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์เข้าพักในหอพักวิทยาลัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม... Read more
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรขอเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม... Read more
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อเตรียมรับการเปิดเทอม 2/2564 วันที่​ 25​ ตุลาคม​ 2564​ ท่านผู้อำนวยการปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​... Read more
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช... Read more
MOU เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีระบบมาตรฐาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีระบบมาตรฐาน โครงการแปลงปลู... Read more
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit-จิตอาสา ​บ้านห้วยพลู) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​ (Fixit-จิตอาสา)​... Read more
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit-จิตอาสา ​บ้านหนองยาว) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​ (Fixit-จิตอาสา)​... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​ (Fixit-จิตอาสา)​ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​... Read more
มอบวัสดุฝึกและเอกสารประกอบการสอนศูนย์เรียนรู้ อศ.กช. มอบวัสดุฝึกและเอกสารประกอบการสอนศูนย์เรียนรู้ อศ.กช. --------------------- วันที่ 10 กันยายน... Read more
โครงการปลานิลสินในน้ำ โครงการปลานิลสินในน้ำ --------------------- วันที่ 9 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา... Read more
อบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ อบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ --------------------------------------------------------... Read more
อบรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร อบรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร --------------------------- วันที่ 6 - 7... Read more
อบรมออนไลน์กับคูโบต้า อบรมกับคูโบต้า -------------------------------------------------------------------------- วันที่​... Read more
เตรียมกล้าฟ้าทะลายโจรอินทรีย์มอบชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเตรียมกล้าฟ้าทะลายโจรอินทรีย์มอบชุมชน --------------------------... Read more
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรมและประมงรุ่นใหม่ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรมและประมงรุ่นใหม่ #New Normal... Read more
โครงการจิตอาสาขยายพันธุ์และปลูกสมุนไพร 3 โครงการจิตอาสาขยายพันธุ์และปลูกสมุนไพร 3 #New... Read more
โครงการมอบพันธุ์ปลา​ โครงการมอบพันธุ์ปลา​ จำนวน4ศูนย์ #New Normal  วันที่ 30 กรกฎาคม  2564​... Read more
โครงการกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
โครงการจิตอาสาขยายพันธุ์สมุนไพร 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
ตัวอย่างศิษย์เก่าจากศูนย์บ่มเพาะประกอบอาชีพส่วนตัว ตัวอย่างศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะเป็นเจ้าของธุรกิ... Read more
ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2564​ นางปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​... Read more
วษท.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนอาหาร แก่ โรงพยาบาลสนาม (2) วันที่18 พฤษภาคม2564​ นางปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ​ มอบหมายให้รองผุ้อำนวยการ... Read more
วษท.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนอาหาร แก่ โรงพยาบาลสนาม วันที่17 พฤษภาคม2564​ นางปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ​ นำคณะผู้บริหารรับนโยบาย... Read more
เตรียมการประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภายใต้โครงการ อศ.กช. วันที่​ 5-6​ เมษายน​ 2564​ นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่3​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ วันอังคารที่​ 30​ มีนาคม​ 2564​ นางเมตตา​ นุ่มแสง​ ครูชำนาญการพิเศษ​... Read more
ศึกษาดูงาน ห้องเรียนธรรมชาติ วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร... Read more
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน อศ.กช. วันที่ 5-6  มีนาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร... Read more
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา Read more
มอบกระเช้าความสุขหน่วยงานรอบวิทยาลัยฯ วันที่ 29  ธันวาคม 2563 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ตัวแทนครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน... Read more
อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 2563 อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 2563 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2563... Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศงานราชการของวิทยาลัย

 1. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 2. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 4. งานเร่งประจำปี งปม.64
Previous Next
 • 1
 • 2
ประกาศ..ผู้ผ่านการคัดสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ-ครูอุตสาหกรรมอาหาร

 new21 ประกาศ    ผู้ผ่านการคัดสรร  เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ครูอุตสาหกรรมอาหาร

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..ผู้ผ่านสมรรถนะที่ ๑ พนักงานราชการ-ครูอุตสาหกรรมอาหาร

  ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 

ครูพนักงานราชการ (ครู อุตสาหกรรมอาหาร)

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..ผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ(ครูอุตสาหกรรมอาหาร)-แก้ไข

  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ครูพนักงานราชการ (ครู อุตสาหกรรมอาหาร)-แก้ไข

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..รับสมัคร พนักงานราชการ(ครูอุตสาหกรรมอาหาร) (2)

  รับสมัครครูพนักงานราชการ จำนวน  1 ตำแหน่ง (ครู อุตสาหกรรมอาหาร) - (ใหม่)

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สำหรับครูและบุคลากรในวิทยาลัย

 right  ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
สำหรับครูและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

 tnew5 e0 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

แจ้งคุณครูใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคชิงโนโลยีฉะเชิงเทรา  ทุกท่าน
มีการอัพเดตไฟล์โปรแกรมวันที่ 3 สิงหาคม 2561
มีการปรับปรุงในส่วนของการคำนวณชั่วโมงขั้นต่ำต่อสัปดาห์และต่อภาคเรียน
เพื่อความสมบูรณ์ในการประมวลผลของ สอศ.ควรใช้เวอร์ชันนี้

ดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะคะ

https://logbook-teacher.otepc.go.th/  

โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

  

  กรุณาคลิก ที่หัวข้อด้านบนเพื่อดูเอกสาร 

 

 

                

 


 

 

 

 

Read more
Previous Next
 • 1
 • 2
กระโปรง นักเรียนหญิง ปวช.
ชุดนักเรียนหญิงสำหรับ ปวช. ภาคปกติ เสื่้อ อกท. และกระโปรงนักศึกษาปวส.
stu01   stu03

 

Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกอ่านต่อข้างล่าง....

Read more... 

Read more
next
prev

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวครูบ้านนอก

ผู้อำนวยการ

 skfc-ceo
นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

ขณะนี้เวลา

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร. :  08-9834-8669

โทรสาร :  038-554985

แอดมิน:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.