ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ได้ทำการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกิดจากพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                    

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 ผลิตและสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่สู่การเป็น Smart Farmers 
เป้าประสงค์
      1. ผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่
      2. สร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่สู่การเป็น Smart Farmers และผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurs) ปัจจัยสู่ความ     สำเร็จผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงต้องได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการ STEM Education ในการฝึกทักษะอาชีพโดยใช้งานฟาร์มเป็นฐาน และผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
 

                              

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่การเป็นมืออาชีพ (Smart

                                  Professionals)

เป้าประสงค์
1. พัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรสายสนับสนุนสู่การเป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยสู่ความสำเร็จ บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตาภารกิจ หน้าที่ และวิชาชีพด้วยการบริหาร จัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การปรับภาพลักษณ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
 เป้าประสงค์  
 1. พัฒนาสถานศึกษาให้ชุมชนและสังคมมีค่านิยมในการเข้าเรียนในด้านอาชีวศึกษาเกษตรและ ประมง
 2. พัฒนากรอบครุภัณฑ์พื้นฐานให้กับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงในทุก ระดับ 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
 4. พัฒนาสถานที่ภายในสถานศึกษาให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงามการปรับภาพลักษณ์สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียน ชุมชน สังคมได้รับรู้ถึงภารกิจและกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและเจตคติในงานอาชีพด้าน การเกษตรและประมง ทั้งนี้จะต้องมีการจัดทำกรอบครุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุ ครุภัณฑ์พื้นฐาน  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1  การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม  เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการและ                                                   เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์

                 1. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้วิชาชีพเกษตรและประมง และสาขาที่เกี่ยวข้อง

                2. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรม  เทคโนโลยีการบริหารจัดการ เพื่อให้ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาชีพเกษตรและประมง และสาขาที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการ โดยต้องได้รับการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการดำเนินการ เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถ ตอบสนองต่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง ให้สามารถเป็นฟาร์มต้นแบบ/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ในการจัดอาชีวศึกษาทั้งในและ                                         ต่างประเทศ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและงานฟาร์มต้นแบบ และขยายโอกาส                                                 ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย
เป้าประสงค์
               1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบัน สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
               2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำฟาร์มต้นแบบ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การส่งเสริมความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะอาชีพที่เหมาะสมกับระบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน ผ่านศูนย์กลางข้อมูลความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคมทั้งในและ ต่างประเทศ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสนองตอบทุกช่วงวัย 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาการให้บริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการในประเทศ และ                                      ภูมิภาค 
 เป้าประสงค์
               1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการวิชาชีพการเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการ  ในประเทศและภูมิภาค ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าการผลิต และการบริการที่เหมาะสมกับช่วง วัยผู้รับบริการ และต้องได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการให้บริการ 

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ K – Farm โทรทัศน์ช่อง5วันที่สาม   วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผอ.ปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ K – Farm โทรทัศน์ช่อง5วันที่สอง   วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผอ.ปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ K – Farm โทรทัศน์ช่อง5   วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผอ.ปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
รับมอบพระพลังแผ่นดินพระราชทาน   วันที่​20​ พฤษภาคม​ 2565​ ผอ.ปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม... Read more
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ​160กล้าไม้ถวายพระพรชัย​เทิดไท้​พระบารมี   วันที่​20​ พฤษภาคม​ 2565​ ผอ.ปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​... Read more
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันที่ 18 พ.ค. 2565   วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา... Read more
รับลงทะเบียนและรับรายงานตัว การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565   วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผอ.ปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
ปฐมนิเทศนักเรียนทหารการสัตว์ 1/2565   วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผอ.ปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
ประชุมต้อนรับรองผู้อำนวยการ และครูฝึกสอน   วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผอ.ปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
เลือกตั้งนายก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา ทำการเลือกตั้ง นายก... Read more
เข้าติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา   วันที่​ 8​ กุมภาพันธ์​ 2565​ นายสุรพงษ์​... Read more
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน   วันที่ 31 มกราคม 2565 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว   วันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
ผอ. สาธิตการตรวจATKและนำนักเรียนนักศึกษาตรวจATK   วันที่​ 4​ มกราคม​ 2565​ ผู้อำนวยการปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​ สาธิตการตรวจ​ATK​... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการเปิดสถานศึกษา   วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2564   วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม นำตัวแทนครู... Read more
ประเมินโครงการชีววิถีผ่านระบบออนไลน์   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
ประชุมหารือการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   วันที่12 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดากิตติวงศ์ธรรม... Read more
ตรวจหาเชื้อโควิด-19(ตรวจATK) นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์เข้าพักในหอพักวิทยาลัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม... Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศงานราชการของวิทยาลัย

 1. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 2. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 4. งานเร่งประจำปี งปม.64
Previous Next
 • 1
 • 2
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า

nunew e0

-------------------------------------------------------------

(รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ) 

กรุณาคลิกลิ้งค์นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more
ประกาศ..เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สำหรับครูและบุคลากรในวิทยาลัย

 right  ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
สำหรับครูและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

 tnew5 e0 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

แจ้งคุณครูใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคชิงโนโลยีฉะเชิงเทรา  ทุกท่าน
มีการอัพเดตไฟล์โปรแกรมวันที่ 3 สิงหาคม 2561
มีการปรับปรุงในส่วนของการคำนวณชั่วโมงขั้นต่ำต่อสัปดาห์และต่อภาคเรียน
เพื่อความสมบูรณ์ในการประมวลผลของ สอศ.ควรใช้เวอร์ชันนี้

ดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะคะ

https://logbook-teacher.otepc.go.th/  

โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
next
prev

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวครูบ้านนอก

ผู้อำนวยการ

 skfc-ceo
นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

ขณะนี้เวลา

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร. :  08-9834-8669

โทรสาร :  038-554985

แอดมิน:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.