ยุทธศาสตร์

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

     

 

ยุทธศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ได้ทำการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกิดจากพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                    

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 ผลิตและสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่สู่การเป็น Smart Farmers 
เป้าประสงค์
      1. ผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่
      2. สร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่สู่การเป็น Smart Farmers และผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurs) ปัจจัยสู่ความ     สำเร็จผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงต้องได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการ STEM Education ในการฝึกทักษะอาชีพโดยใช้งานฟาร์มเป็นฐาน และผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
 

                              

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่การเป็นมืออาชีพ (Smart

                                  Professionals)

เป้าประสงค์
1. พัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรสายสนับสนุนสู่การเป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยสู่ความสำเร็จ บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตาภารกิจ หน้าที่ และวิชาชีพด้วยการบริหาร จัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การปรับภาพลักษณ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
 เป้าประสงค์  
 1. พัฒนาสถานศึกษาให้ชุมชนและสังคมมีค่านิยมในการเข้าเรียนในด้านอาชีวศึกษาเกษตรและ ประมง
 2. พัฒนากรอบครุภัณฑ์พื้นฐานให้กับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงในทุก ระดับ 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
 4. พัฒนาสถานที่ภายในสถานศึกษาให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงามการปรับภาพลักษณ์สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียน ชุมชน สังคมได้รับรู้ถึงภารกิจและกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและเจตคติในงานอาชีพด้าน การเกษตรและประมง ทั้งนี้จะต้องมีการจัดทำกรอบครุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุ ครุภัณฑ์พื้นฐาน  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1  การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม  เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการและ                                                   เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์

                 1. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้วิชาชีพเกษตรและประมง และสาขาที่เกี่ยวข้อง

                2. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรม  เทคโนโลยีการบริหารจัดการ เพื่อให้ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาชีพเกษตรและประมง และสาขาที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการ โดยต้องได้รับการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการดำเนินการ เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถ ตอบสนองต่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง ให้สามารถเป็นฟาร์มต้นแบบ/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ในการจัดอาชีวศึกษาทั้งในและ                                         ต่างประเทศ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและงานฟาร์มต้นแบบ และขยายโอกาส                                                 ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย
เป้าประสงค์
               1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบัน สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
               2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำฟาร์มต้นแบบ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การส่งเสริมความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะอาชีพที่เหมาะสมกับระบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน ผ่านศูนย์กลางข้อมูลความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคมทั้งในและ ต่างประเทศ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสนองตอบทุกช่วงวัย 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาการให้บริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการในประเทศ และ                                      ภูมิภาค 
 เป้าประสงค์
               1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการวิชาชีพการเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการ  ในประเทศและภูมิภาค ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าการผลิต และการบริการที่เหมาะสมกับช่วง วัยผู้รับบริการ และต้องได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการให้บริการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์