ยุทธศาสตร์

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

     

 

ยุทธศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ได้ทำการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกิดจากพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                    

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 ผลิตและสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่สู่การเป็น Smart Farmers 
เป้าประสงค์
      1. ผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่
      2. สร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่สู่การเป็น Smart Farmers และผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurs) ปัจจัยสู่ความ     สำเร็จผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงต้องได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการ STEM Education ในการฝึกทักษะอาชีพโดยใช้งานฟาร์มเป็นฐาน และผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
 

                              

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่การเป็นมืออาชีพ (Smart

                                  Professionals)

เป้าประสงค์
1. พัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรสายสนับสนุนสู่การเป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยสู่ความสำเร็จ บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตาภารกิจ หน้าที่ และวิชาชีพด้วยการบริหาร จัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การปรับภาพลักษณ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
 เป้าประสงค์  
 1. พัฒนาสถานศึกษาให้ชุมชนและสังคมมีค่านิยมในการเข้าเรียนในด้านอาชีวศึกษาเกษตรและ ประมง
 2. พัฒนากรอบครุภัณฑ์พื้นฐานให้กับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงในทุก ระดับ 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
 4. พัฒนาสถานที่ภายในสถานศึกษาให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงามการปรับภาพลักษณ์สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียน ชุมชน สังคมได้รับรู้ถึงภารกิจและกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและเจตคติในงานอาชีพด้าน การเกษตรและประมง ทั้งนี้จะต้องมีการจัดทำกรอบครุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุ ครุภัณฑ์พื้นฐาน  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1  การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม  เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการและ                                                   เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์

                 1. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้วิชาชีพเกษตรและประมง และสาขาที่เกี่ยวข้อง

                2. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรม  เทคโนโลยีการบริหารจัดการ เพื่อให้ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาชีพเกษตรและประมง และสาขาที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการ โดยต้องได้รับการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการดำเนินการ เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถ ตอบสนองต่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง ให้สามารถเป็นฟาร์มต้นแบบ/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ในการจัดอาชีวศึกษาทั้งในและ                                         ต่างประเทศ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและงานฟาร์มต้นแบบ และขยายโอกาส                                                 ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย
เป้าประสงค์
               1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบัน สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
               2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำฟาร์มต้นแบบ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การส่งเสริมความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะอาชีพที่เหมาะสมกับระบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน ผ่านศูนย์กลางข้อมูลความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคมทั้งในและ ต่างประเทศ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสนองตอบทุกช่วงวัย 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาการให้บริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการในประเทศ และ                                      ภูมิภาค 
 เป้าประสงค์
               1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการวิชาชีพการเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการ  ในประเทศและภูมิภาค ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าการผลิต และการบริการที่เหมาะสมกับช่วง วัยผู้รับบริการ และต้องได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการให้บริการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 2. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 4. งานเร่งประจำปี งปม.60
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง (2)

 

 tnew5 e0

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  และประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เวลา 8.00 น.

Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกอ่านต่อข้างล่าง....Read more...

Read more
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสุขาภิบาลสัตว์ 2561 #2

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดสุขาภิบาลสัตว์ 

ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2561

  -------------------------------

new1 e0

 

Read more
Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 

1.พนักงานขับรถ
2. พนักงานเอกสาร
3. คนงานกิจการเกษตร 2 คน  

สอบถาม  nunew e0

โทร.   :  038-554985,038-554998

โทรสาร   :  038-554987

 

 

 

 

Read more
ประกาศ.การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

(คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ.ผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้าง(ครูคณิต)

new03 e0ประกาศ......ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรการจัดจ้างพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มวิชา 104 คณิตศาสตร์)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

(คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..ผู้ผ่านการคัดเลือกสมรรถนะด้านที่ 1 (ครูคณิต)

new6 e0ประกาศ......ผู้ผ่านการคัดเลือกสมรรถนะด้านที่ 1 พนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มวิชา 104 คณิตศาสตร์)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

(คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
next
prev

กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด#2560 (5) วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส.... Read more
กิจกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ #กีฬาเปตอง#2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา... Read more
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ... Read more
อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์#2560 วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน... Read more
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด#2560 วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส.... Read more
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมปลูกจิตสำนึก   วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560... Read more
อกท.หน่่วยฉะเชิงเทราประชุมสมัยสามัญ #1/60 ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐... Read more
อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา บูชาครู-60 วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และนำนักเรียน... Read more
ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 1/60 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเ่พื่อเป็นการคัดกรองนักเรียน... Read more
59-อำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3... Read more
2560-วันมาฆาบูชา วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยฯ นำโดยท่านผอ.โฉมบุญ จันทร์ ท่านรองจำเริญ ต้นสุวรรณ... Read more
สมาชิกหน่วยร่วม FFT-38 คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย... Read more
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 วิทยาลัยจัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา... Read more
สัมมนาโครงการปัญหาพิเศษ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 วิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ วิชาโครงการ สำหรับนักเรียนชั้นปวช.3... Read more
สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา ทำบุญปีใหม่ สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา และคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
สองห้าห้าเก้า-กีฬาฮาเฮ วิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 โดยมีท่านผอ.โฉม... Read more
กิจกรรมรักสามัคคี ๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ1 วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยจัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"... Read more
กิจกรรมรักสามัคคี ๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยจัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"... Read more
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙   กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี... Read more
วันปิยมหาราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอ พนมสารคาม... Read more
โครงการทำดีเพื่อพ่อ-ย้อมผ้า โครงการทำดีเพื่อพ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา อบรมการย้อมผ้า และบริการย้อมผ้าฟรี... Read more
กิจกรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา กิจกรรม...เวียนเทียนวัน วิสาขบูชา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยนำนักเรียน... Read more
อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา บูชาครู-59 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16... Read more
ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 1/59 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเ่พื่อเป็นการคัดกรองนักเรียน... Read more
อำลาครู อำลาสถาบัน # ปัจฉิม วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จัด ปัจฉิมแก่นักเรียน ปวช.3... Read more
กิจกรรม งานประชุมวิชาการ FFT 37 ภาคกลาง (2)   กิจกรรม...งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 37... Read more
ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 2/58 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  ครั้งที่ 2... Read more
กิจกรรม เข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษา กิจกรรม...เข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558... Read more
กิจกรรม สานสัมพันธ์พาน้องเข้าหอ(หญิง)... กิจกรรม...สานสัมพันธ์พาน้องเข้าหอหญิง   วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.30... Read more
เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา   เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 / 2558 องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย... Read more
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด... Read more
ประชุมผู้ปกครอง-58 ประชุมผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่... Read more
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม... Read more
๕๗ กีฬาสีภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์... Read more
ยุวชนประกันภัยดีเด่น วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)... Read more
กิจกรรมสันทนาการ วันที่ 6-7 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสันทนาการ ศูนย์การเรียนรู้... Read more

งานนโยบาย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
โครงการFix it Center Thailand 4.0     โครงการ ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ชุมชน    สัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560... Read more
สัมมนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    สัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560... Read more
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม     โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐... Read more
มอบประกาศนียบัตร 2559   มอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559    วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐... Read more
รับประเมินสถานศึกษาพระราชทาน     ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน -59   วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ออก Fix-it... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน     วันอังคารที่่ 29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา... Read more
รับการนิเทศ เตรียมการประเมิน สมศ.รอบ 4   วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ต้อนรับ  ... Read more
โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษา และคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ... Read more
โครงการสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตครู เลี้ยงส่งอ.สมบัติย้าย วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดี กับอาจารย์สมบัติ... Read more
คณะจากรร.ทหารการสัตว์ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหาการสัตว์ และคณะ... Read more
Open House วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3... Read more
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2558... Read more

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2

ข่าวครูบ้านนอก

ขณะนี้เวลา

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร.        :  08-9834-8669

โทรสาร    :  038-554985

แอดมิน     :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์

ดีมาก - 100%
ดี - 0%
พอใช้ - 0%
ต้องปรับปรุง - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 01 มิ.ย. 2017 - 00:00