ข้อมูลประวัติสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 HOME-KASET

ประวัติของสถานศึกษา

          

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่เลขที่ 284  หมู่ 2  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ห่างจากอำเภอพนมสารคาม 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 51 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร    120 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2523 ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 พ.ศ. 2526  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524

 พ.ศ. 2529  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2527

 พ.ศ. 2534  เปิดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนชนบท   (อศ.กช.) (ภายหลังเปลี่ยนเป็น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท) โดยเปิดรับผู้มีงานทำและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 พ.ศ. 2536  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  เพื่อสนองความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ

 พ.ศ. 2537  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษาทุกแห่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาคนอกเกษตรกรรม ตามความต้องการของชุมชน

 พ.ศ. 2538  วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทราเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ เพิ่มอีกสาขาหนึ่ง  โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538

 สำหรับสาขาวิชาช่างยนต์  ซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2530  (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2533) ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับ วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538 และปรับมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2548

 พ.ศ. 2539  วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน  ได้เปิดการเรียนสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

 พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (CHACHOENGSAO COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY) ตั้งแต่ตุลาคม  พ.ศ. 2539 

 พ.ศ. 2550  เปิดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพิ่มขึ้น  3  สาขางาน  ได้แก่

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้  

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางานผลิตภัณฑ์พืช

 3.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 พ.ศ. 2553  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2  สาขางาน  ได้แก่

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  สาขางานเทคโนโลยียางพารา 

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

 พ.ศ. 2558  เปิดการเรียนการสอน  ดังนี้

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556  พุทธศักราช  2556

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 1.1  สาขางานการเกษตร 

 1.2  สาขางานพืชศาสตร์

 1.3  สาขางานสัตวศาสตร์

 2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2546

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขางานการจัดการผลิตสัตว์

 3.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

 4.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขางานการผลิตสัตว์

 3.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

4.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

ผู้บริหาร

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

พ.ศ.

หมายเหตุ

1

นายสุมิตร  มั่งคั่ง

พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528

 

2

นายเริงจิตร์  มีลาภสม

พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532

 

3

นายไพฑูรย์  นนทลี

พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535

 

4

นายเล็ก  ปานแย้ม

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540

 

5

นายจงรัก  วณิชาชีวะ

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2552

 

6

นายมงคลชัย  สมอุดร

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556

 

7

นายโฉม  บุญจันทร์

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓    ถึงปัจจุบัน

 

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว   วันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
ผอ. สาธิตการตรวจATKและนำนักเรียนนักศึกษาตรวจATK   วันที่​ 4​ มกราคม​ 2565​ ผู้อำนวยการปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​ สาธิตการตรวจ​ATK​... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการเปิดสถานศึกษา   วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2564   วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม นำตัวแทนครู... Read more
ประเมินโครงการชีววิถีผ่านระบบออนไลน์   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม... Read more
ประชุมหารือการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   วันที่12 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดากิตติวงศ์ธรรม... Read more
ตรวจหาเชื้อโควิด-19(ตรวจATK) นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์เข้าพักในหอพักวิทยาลัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม... Read more
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรขอเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม... Read more
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อเตรียมรับการเปิดเทอม 2/2564 วันที่​ 25​ ตุลาคม​ 2564​ ท่านผู้อำนวยการปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​... Read more
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช... Read more
MOU เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีระบบมาตรฐาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีระบบมาตรฐาน โครงการแปลงปลู... Read more
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit-จิตอาสา ​บ้านห้วยพลู) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​ (Fixit-จิตอาสา)​... Read more
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit-จิตอาสา ​บ้านหนองยาว) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​ (Fixit-จิตอาสา)​... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​ (Fixit-จิตอาสา)​ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​ Fixit​ Center​... Read more
มอบวัสดุฝึกและเอกสารประกอบการสอนศูนย์เรียนรู้ อศ.กช. มอบวัสดุฝึกและเอกสารประกอบการสอนศูนย์เรียนรู้ อศ.กช. --------------------- วันที่ 10 กันยายน... Read more
โครงการปลานิลสินในน้ำ โครงการปลานิลสินในน้ำ --------------------- วันที่ 9 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการปนัดดา... Read more
อบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ อบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ --------------------------------------------------------... Read more
อบรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร อบรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร --------------------------- วันที่ 6 - 7... Read more
อบรมออนไลน์กับคูโบต้า อบรมกับคูโบต้า -------------------------------------------------------------------------- วันที่​... Read more
เตรียมกล้าฟ้าทะลายโจรอินทรีย์มอบชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเตรียมกล้าฟ้าทะลายโจรอินทรีย์มอบชุมชน --------------------------... Read more
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรมและประมงรุ่นใหม่ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรมและประมงรุ่นใหม่ #New Normal... Read more
โครงการจิตอาสาขยายพันธุ์และปลูกสมุนไพร 3 โครงการจิตอาสาขยายพันธุ์และปลูกสมุนไพร 3 #New... Read more
โครงการมอบพันธุ์ปลา​ โครงการมอบพันธุ์ปลา​ จำนวน4ศูนย์ #New Normal  วันที่ 30 กรกฎาคม  2564​... Read more
โครงการกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
โครงการจิตอาสาขยายพันธุ์สมุนไพร 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
ตัวอย่างศิษย์เก่าจากศูนย์บ่มเพาะประกอบอาชีพส่วนตัว ตัวอย่างศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะเป็นเจ้าของธุรกิ... Read more
ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2564​ นางปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​... Read more
วษท.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนอาหาร แก่ โรงพยาบาลสนาม (2) วันที่18 พฤษภาคม2564​ นางปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ​ มอบหมายให้รองผุ้อำนวยการ... Read more
วษท.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนอาหาร แก่ โรงพยาบาลสนาม วันที่17 พฤษภาคม2564​ นางปนัดดา​ กิตติวงศ์ธรรม​ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ​ นำคณะผู้บริหารรับนโยบาย... Read more
เตรียมการประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภายใต้โครงการ อศ.กช. วันที่​ 5-6​ เมษายน​ 2564​ นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่3​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ วันอังคารที่​ 30​ มีนาคม​ 2564​ นางเมตตา​ นุ่มแสง​ ครูชำนาญการพิเศษ​... Read more
ศึกษาดูงาน ห้องเรียนธรรมชาติ วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร... Read more
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน อศ.กช. วันที่ 5-6  มีนาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร... Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศงานราชการของวิทยาลัย

 1. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 2. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 4. งานเร่งประจำปี งปม.64
Previous Next
 • 1
 • 2
ประกาศ..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

nunew e0ติดต่อ 089-834-8669nunew e0

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สำหรับครูและบุคลากรในวิทยาลัย

 right  ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
สำหรับครูและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

 tnew5 e0 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

แจ้งคุณครูใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคชิงโนโลยีฉะเชิงเทรา  ทุกท่าน
มีการอัพเดตไฟล์โปรแกรมวันที่ 3 สิงหาคม 2561
มีการปรับปรุงในส่วนของการคำนวณชั่วโมงขั้นต่ำต่อสัปดาห์และต่อภาคเรียน
เพื่อความสมบูรณ์ในการประมวลผลของ สอศ.ควรใช้เวอร์ชันนี้

ดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะคะ

https://logbook-teacher.otepc.go.th/  

โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

  

  กรุณาคลิก ที่หัวข้อด้านบนเพื่อดูเอกสาร 

 

 

                

 


 

 

 

 

Read more
next
prev

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวครูบ้านนอก

ผู้อำนวยการ

 skfc-ceo
นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

009596724
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2294
4105
6399
9520640
129788
306633
9596724

ไอพีของคุณ: 54.175.165.101
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 2022-01-17 10:53:41

ขณะนี้เวลา

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร. :  08-9834-8669

โทรสาร :  038-554985

แอดมิน:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.